ਤੇਜ਼ ਹਨ੍ਹੇਰੀ- 
ਮਿਟੀ ਡਾਚੀ ਦੀ ਪੈੜ
ਨਮ ਅਖਾਂ

ਰਾਣੀ ਬਰਾੜ