ਡੁੱਬਿਆ ਸੂਰਜ 
ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤ ਲਾਗੇ 
ਜਗਮਗਾਏ ਦੋ ਦੀਵੇ

ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ