ਸੱਤਰਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 
ਪੋਤੇ ਵਲੋਂ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ 
ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ