ਗ੍ਰਹਿਣ ਹਟਿਆ –
ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਤਿੱਤਲੀ
ਟਹਿਕਿਆ ਫੁੱਲ

ਦਲਵੀਰ ਗਿੱਲ