ਧੁੰਦਲੀ ਸ਼ਾਮ
ਬੱਦਲਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਡੇ
ਚਿੜੀਆ ਦੀ ਡਾਰ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ