ਆਥਣ ਵੇਲਾ 
ਪਰਤ ਚੱਲੀ ਘਰ ਨੂ 
ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ

ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ