ਰੰਗੇ ਹੱਥ
ਲ਼ਲਾਰੀ ਚੁੱਕਿਆ
ਚਾਹ ਦਾ ਗਿਲਾਸ

ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ