ਸੁਰਮਈ ਸ਼ਾਮ 
ਉਸ ਸਾੜ ਫੁਕਾਏ
ਮਹਿਕਦੇ ਖ਼ਤ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੱਸਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ