ਸਾਵਣ ਮਹੀਨਾ-
ਸੁਣ ਕਦਮਾ ਦੀ ਆਹਟ
ਮੋਰ ਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪੈਲ

ਇਕਬਾਲ ਭਾਮ