ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਲਾਰਮ 
ਮੇਰੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ 
ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾ

ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ