ਬੁਝ ਗਿਆ ਦੀਵਾ
ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ
ਲੋਅ ਦੇਕੇ..

ਧੀਦੋ ਗਿੱਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ