ਹੰਝੂ ਭਿੱਜੀ ਪਹੁ-ਫੁਟੀ
ਦਿਸੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ
ਅਜੇ ਵੀ

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ