ਇਕ ਜੁਗਨੂੰ
ਚਿੱਟੇ ਰੁਮਾਲ ਵਿਚ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਅ

ਸਾਬੀ ਨਾਹਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ