ਚਮਕਦਾ ਜੁਗਨੂੰ
ਅੰਬਰੀਂ ਜਾ ਰਲਿਆ
ਟਹਿਕਣ ਤਾਰੇ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ