ਮੁੱਠੀ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ
ਦੂਰ ਜਾ ਚਮਕਿਆ
ਇਕ ਜੁਗਨੂੰ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ