ਅਗਨੀ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਕੁੰਡ
ਸਮਾਅ ਗਿਆ 
ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦਾ ਜੁਗਨੂੰ…

ਤੇਜਿੰਦਰ ਸੋਹੀ