ਖੁੱਲਾ ਆਸਮਾਨ
ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ
ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਜੁਗਨੂੰ ਸੇਠ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ