ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜੁਗਨੂੰ
ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ
ਚਾਨਣ ਲੱਭਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ