“ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁਤੇ ਮਰਨਾ…”
ਜੋਬਨ ਰੁਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਬਸ
ਫੁਲ ਜੁਗਨੂਂ ਜਾਂ ਤਾਰੇ

ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ