ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ-
ਦੂਰ ਵਸੇਂਦੇ ਚੰਨ ਨੂੰ
ਆਖੇ ਸ਼ੱਬਾਖ਼ੈਰ 

ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ