ਵਗੇ ਝਨਾਂ
ਹਾਇਕੂ ਜਪ ਰਿਹਾ
ਬੋਧੀ ਰਿਖੀ 
ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ
— with Sodhi Parminder.