ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਲਾਰਮ –
ਉਣੀਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ
ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾ

ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ