ਯਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ
ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੱਥ ਕਰਨ
ਮੂਕ ਸੰਵਾਦ

ਦਲਵੀਰ ਗਿੱਲ