ਗਿੱਲਾ ਰੇਤਾ- 
ਸਿੱਪੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ 
ਹੇਠਾ ਨੂੰ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ