ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ
ਸੁੱਤਾ ਘੂਕ
ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ