ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ
ਹੱਸਦੀ ਮਾਂ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਠਕ ‘ਰੂਬਲ