ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ
ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਮੁਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਰਲਕੇ
ਜਗਾਵਣ ਰਬ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ