ਕਦੀਮੀ ਮਲਾਹ 
ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਕਲੀ ਤੇ 
ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤ ਪਤੰਗਾ

ਚਰਨ ਗਿੱਲ