ਧੜਕੇ ਦਿਲ
ਸਰਜਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ
ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ 

ਜਤਿੰਦਰ ਲਸਾੜਾ