ਕਿੰਨਾ ਸੰਜਮੀ
ਬਿਰਖ ਝੂਮਦਾ
ਸਿਰਫ਼ ਪੌਣ ਸੰਗ

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ