ਬਹਾਰ-
ਤਾਜ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਫੁੱਲ
ਉਹਦੀ ਆਮਦ 

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ