ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੀਕਰਟ-
ਖਹਿਕੇ ਲੰਘੀ
ਫੁਲਾਂ ਕੋਲੋਂ

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ