ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ 
ਤੀਆਂ ਮੇਲੇ ਪੀਂਘ ਝੂਟਦਿਆਂ
ਉਡੇ ਫੁਲਕਾਰੀ

ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਢੇਸੀ