ਤੌੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਬੁੱਕ ‘ਚ ਭਰਿਆ
ਤਿਹਾਇਆ ਪ੍ਰਦੇਸੀ

ਕੰਵਲ ਸਿੱਧੂ