ਤ੍ਰੇਲੀ ਸਵੇਰ
ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੈੜ,ਚ ਪੈੜ
ਪਿਛੇ ਭੱਜੇ ਪੋਤਾ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ