ਖੁੱਲਾ ਵੇਹੜਾ
ਡੇਕ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਲਾਵੇ
ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ