ਬੁੜ੍ਹਕੀ ਡੱਡ 
ਹਰੇਬਾਈ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਟੋਭਾ 
ਪਲ ਕੁ ਝਾਕਿਆ 

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ