ਲੰਮੀ ਵਾਟ
ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਛਣ ਛਣ
ਤੋੜੀ ਚੁੱਪ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ