ਸਧੂੰਰੀ ਸਾਮ
ਚੁੜੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥ
ਚੋਲ ਪਿਛਾ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣ

ਇਕਬਾਲ ਭਾਮ