ਭਰ ਆਈਆਂ
ਗੰਡੇ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਣ ਕਰਦਿਆਂ-
ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ