ਸਿਆਲੂ ਸਵੇਰ
ਛਟੀਆ ਦਾ ਕਲਾਵਾ ਭਰਦਿਆ
ਝਰੀਟੀ ਗੋਰੀ ਗਲ੍ਹ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ