ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੇਹੜੇ-
ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ 
ਖੇਡਣ ਕੁੜੀਆਂ

ਧੀਦੋ ਗਿੱਲ