ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ,
ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ,
ਬੱਚਾ ਪੁੱਟੇ ਘਾਹ….

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਠਕ ‘ਰੂਬਲ’