ਇੰਡੋ-ਪਾਕ ਸਟੋਰ
ਜਮੀਲਾ ਮੰਗੇ ਅੰਬਰਸਰੀ ਵੜੀਆਂ
ਜੈਲੋ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ