ਖਿੜੀ ਚਾਨਣੀ ਰ੍ਰਤ 
‘ਕੱਲੇ ਬੀਂਡੇ ਉੱਚੀ ‘ਵਾਜੇ
ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ

ਚਰਨ ਗਿੱਲ