ਸ਼ੀਸ਼ਾ-
ਆਪਾ ਕੁੱਦ ਕੁੱਦ ਤੱਕੇ 
ਚਾਮਲਿਆ ਬਾਲ

ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਂਸੀ