ਖਰਾਬ ਮੌਨਸੂਨ
ਘਸੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਪਟਿੱਕ ਪਟਿੱਕ 
ਨਾਲੇ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਝਣਕਾਰ

erratic Monsoon
pattering of worn out slippers
with tinkles of anklets

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ