ਇੱਕਲਾ ਬੈਠਾ 
ਫੁੱਲ ‘ਤੇ ਭੌਰਾ ~
ਸ਼ੁਰੂ ਕਵਿਤਾ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ