ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ
ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਧਾਰ ਰਿਹਾ 
ਕਈ ਆਕਾਰ 

ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ