ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਹੁਮਸ 
ਛਲਕ ਪਿਆ ਅਖੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 
ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਪਲ 

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ